on
 วันนี้เราได้นำคาถาเดินทางไกล ใช้สำหรับขอพรให้เดินทางปลอดภัย โดยภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง ท่านที่ต้องเดินทางไกลขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ใกล้ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้หลายๆท่านคงมีแพลนกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือพาครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุดยาว
มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง
ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง
(ท่อง 3 จบ)
 “อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”
แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
รวม 10 คาถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัย
คาถาที่ ๑ คาถาขับรถปลอดภัย
ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา
“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”
พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวรไม่มีศัตรูคู่ภัย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ
คาถาที่ ๒ คาถาเดินทางไกล
ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ
“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”
คาถาที่ ๓ คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค
“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”
คาถาที่ ๔ คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน
“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”
คาถาที่ ๕ คาถายามคับขัน
ใช้สวดยามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อันตราย มีศัตรูหรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่
“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”
คาถาที่ ๖ คาถาอัญเชิญพระเครื่อง
ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”
คาถาที่ ๗ คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง)
ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตูเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”
คาถาที่ ๘ คาถารอดพ้นอันตราย
ใช้สวดเมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อันตราย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น
นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”
คาถาที่ ๙ คาถาป้องกันภัยพิบัติ
ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้
“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”
คาถาที่ ๑๐ คาถาแคล้วคลาด
ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ
พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”
อย่างไรก็ตาม สติสำคัยที่สุด จงอย่าประมาท ไม่ดื่ม ง่วงก็แวะพักก่อนเดินทาง แค่นี้คุณพระรัตนตรัยก็คุ้มภัย ไม่ให้เหตุการณ์ร้ายใดๆมาถึงตัวเราแล้ว ทางทีมงานสยามนิวส์ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ กันถ้วนหน้าด้วยนะครับ